answersLogoWhite

0


Best Answer

pito po iyon:

  1. 1. ASIMILASYON- pagbabagong naganap sa /n/ sa posisyong pinal dahil sa impluwensiya ng ponemang kasunod nito.

d.l.r,s,t b, o p k,g,h, m, n, ng,w, y

PAN PAM PANG

MAN MAM MANG

SIN SIM SING

SAN SAM SANG

Hal.

Pan+ dikdik pam + bayan pang + gabi

=Pandikdik =pambayan =panggabi

2. METATESIS - kapag ang salitang ugat ay nagsisilula sa /l/ o / y/ ay ginitlapian ng

(-in) ang /l/ o /y/ ng salitang ugat at ang /n/ ng gitlapi aynagkakapalit ng posisyon.

Hal.

-In + lipad = linipad = nilipad

- in + yaya = yinaya = niyaya

3. PAGKAKALTAS NG PONEMA -. Nagaganap ang pagbabagong ito kung ang huling ponemang patinig ng salitang ugat ay nawawala sa paghuhulapi nito.

Hal.

Takip + -an = takipan = takpan

Sara + -han= sarahan = sarhan

4. PAGLILIPAT- DIIN- may mga salitang nababago ng diin kapag nilapian.

Hal.

Basa + -hin = basahin

-ka + sama+ han = kasamahan

5. MAY ANGKOP - kung sa dalawang salitang magkasunod ang una'y nababawasan ng papungo o pakutad at kung minsa pay napapalitan ng isa o ilang titik sa loob bago napipisan sa dalawang salita sa isa na lamang.

Hal.

Wikain mo kamo

Hayaan mo hamo

Winika ko ikako

6. PAGPAPALIT NG PONEMA- kung ang isa o dalawang titik ng salita ay napapalitan ng iba bukod sa kung nagkakaltas o nagsusudlong.Ang ponemang /d/ sa posisyong inisyal ng salitang nilalapian ay karaniwang napapalitan ng ponemang /r/ kapag patinig ang huling ponema ng unlapi.

Hal.

D R

Ma + dapat = madapat marapat

Ma + dunong = madunong marunong

7. MAYSUDLONG o PAGDARAGDAG NG PONEMA - kung bukod sa may hulapi na ang salitang pinapandiwa, ito ay sinusudlunagn o dinaragdagan pa ng isa pang hulapi. /-an/, -/han/,/ -in/, /-hin/,/-an/, o /-anan/

Hal.

Antabayanan, antayan

Muntik- muntikanan, pagmuntikan, pagmuntikanan

User Avatar

Wiki User

13y ago
This answer is:
User Avatar
More answers

User Avatar

Wiki User

13y ago

Iba't Ibang Uri ng Pagbabagong Morpoponemiko

1. Asimilasyon - kapag ang kasunod na tunog ay alinman sa / d, l, r, s, t /, ang

panlaping pang- ay nagiging pan-. Ito ay nagiging pam- naman

kapag ang kasunod na tunog ay alinman sa / b, p /.

Paalala: Nananatilinng pang- kapag ang kasunod na tunog ay mga katinig na / k,

m, n, ng, w, y / o patinig ( a, e, I, o, u ). Nilalagyan ng gitling ( - ) kapag

ang salitang ugat ay nagsisimula sa patinig.

Halimbawa:

Pang + lunas = panglunas - panlunas

Pang = baon = pangbaon - pambaon

Pang + kulay = pangkulay

Pang + isahan = pang - isahan

2. Pagkakaltas - sa pagbabagong ito, may nawawalang ponema sa loob ng

salita

Halimbawa:

Sunod + in = sunodin - sundin

Takip + an = takipan - takpan

Dala + han = dalahan - dalhan

3. Maypalit - may mga ponemang napapalitan o nagbabago sa pagbuo ng

salita. Nagaganap ang pagpapalitan ng /r/ at /d/ kapag ang /d/

ay NASA pagitan ng dalawang patinig.

Halimbawa :

Ma + dami = madami - marami

Bakod + bakudan - bakuran

4. Pagpapaikli ng salita - Pagpapaikli at pagpapabilis ng pagbigkas ng salita.

Halimbawa :

Hinatay ka = Tayka - teka

Tayo na = Tayna - tena, tana

Wikain mo = Ikamo - kamo

Wika ko = ikako - kako

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Paglilipat diin ng pagbabagong morpoponemiko
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp