answersLogoWhite

0

What is tuktok?

Updated: 12/13/2022
User Avatar

Wiki User

10y ago

Best Answer

"Tuktok" means the highest point, the pinnacle (as of a mountain.) It also means the top of your head.

User Avatar

Marietta

Lvl 2
3y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What is tuktok?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What is the lyrics of folk song ang magtutuba?

Awit Ng Magtutuba(Leyte)Pumupukpok ako sa mga kahuyanRat-a-tat – tat-tatRat-a-tat-tatPinakikintab ko’y tukil ng kawayan,Ang pinupukpok ko’y tuktok ng niyugan.Rat-a-tat-tat.


What region can you find the mount pulog?

Ang Bundok Pulag (o minsan na tinatawag na Bundok Pulog) ay ang pangalawang-pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Nagtatagpo ang mga hangganan ng mga lalawigan ng Benguet, Ifugao, at Nueva Vizcaya sa tuktok nito


Ano ang ibig sabihin ng citadel?

ito ang tawag sa templo ng mga taga-sumer...sinasabing sa tuktok nito dun ay may isang maliit na bahay kung saan dun nila inilalagay ang kanilang mga alay sa kanilang diyos by:jose miguel adawag


Ano ang mga halimbawa ng tekstong descriptiv?

Ang Pasong Tirad ay may taas na 4500 talampakan at mula sa tuktok nito'y madaling makikita ang buong kapaligiran at ang galaw ng mga kalaban sa ibaba. Mahirap itong akyati kaya't malakas ang loob ng mga sundalong Pilipino na mahihirapang itong akyatin ng mga sundalong Amerikano


Teorya ng wika?

noong pinana ng hari mula sa tuktok ng babel ang kalangitan. ang mga tao ay nagsalita ng ibat ibang lenggwahe. (refer to the bible)


What actors and actresses appeared in Kamakalawa - 1981?

The cast of Kamakalawa - 1981 includes: Tetchie Agbayani as Agos Raoul Aragonn as Dumagit Gil Arceo as Ugau Yasmin Ayesa as Sibul Danny Bustamante as Lead Vampire Apeng Daldal as Olap Marietta de la Cruz as Lead Amazon Christopher De Leon as Kauing Ricardo Dumigpi as Lead Elf Noel Gallego as Lead Vampire George Hilario as Lead Elf Greg Lozano as Ulaya Ruby Mesina as Lead Amazon Joey Romero as Luok Ruben Rustia as Kalai Jimmy Santos as Tuktok Chat Silayan as Amihan Angelo Ventura as Pulo Johnny Vicar as Suhay


Bakit nasa tuktok ni hesus ang salitang inri?

The "I.N.R.I." posted on top of the Cross of Jesus means "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum." In Latin, it means, "Jesus (the) Nazarene, King (of the ) Jews." It was supposed to be the "crime" that Jesus was accused of, for which He was being executed - in other words, the death sentence. Apparently, the Jewish authorities considered it an insult to be told that Jesus was their king. They demanded that Pilate took the sign down, but Pilate refused, saying, "What have written, I have written." There used to be no letter "J" in the original Latin alphabet, just the "I." But now, both letters are freely used interchangeably. It is said, at one time, Pope John Paul II was signing a bunch of church documents in Latin as "+Joannes Paulus II, pp." A priest who was an expert in Latin tried to correct him, saying "Your Holiness, there is no letter 'J' in Latin." The Pope answered, "There is, now."


All Things Bright and Beautiful in tagalog?

Lahat ng bagay Maliwanag at Maganda Lahat ng bagay maliwanag at maganda, Lahat ng nilalang ang mahusay at maliit, Lahat ng bagay matalino at kahanga-hanga, Ang Panginoong Diyos ang ginawa ang lahat. Ang bawat maliit na bulaklak na bubukas, Ang bawat maliit na ibon na humuhuni, Siya ginawa ang kanilang kumikinang na kulay, Siya ginawa ang kanilang ang maliliit na pakpak. Ang lilang tuktok ang bundok, Ang ilog ang umaagos, Ang paglubog ng araw, at sa umaga, Iyon ay nagpapaliwanag sa kalangitan; Ang malamig ang hangin sa taglamig, Ang kaaya-ayang init ng araw, Ang hinog na bunga sa hardin, Ginawa niya ang lahat para sa bawat isa. Ibinigay niya ang ating mga mata upang makita ang mga ito At mga labi na makapagsasabi, Kay buti ng ating diyos, Siya na may gawa ng bagay na napakaganda, J


Mga halimbawa ng pormal at di pormal na wika?

Ang halimbawa ng pormal na wika ay:pambansa - ginagamit sa buong bansapampanitikan - pinakamataas na antas ng wika at ginagamit ang mga matalinghagang ekspresyonAng halimbawa naman ng di-pormal ay :pabalbal - ginagamit ng mga istambaykolokyal - tinanggap na ng wikang Filipino pero hindi kadalasang ginagamitlalawiganin - ginagamit sa mga lalawigan::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Sa kabataang Filipino ni Jose rizal?

Sa Kabataang Pilipino Itaas ang iyong noong aliwalas ngayon, Kabataan ng aking pangarap! ang aking talino na tanging liwanag ay pagitawin mo, Pag-asa ng Bukas! Ikaw ay lumitaw, O Katalinuhan magitang na diwang puno sa isipan mga puso nami'y sa iyo'y naghihintay at dalhin mo roon sa kaitaasan. Bumaba kang taglay ang kagiliw-giliw na mga silahis ng agham at sining mga Kabataan, hayo na't lagutin ang gapos ng iyong diwa at damdamin. Masdan ang putong na lubhang makinang sa gitna ng dilim ay matitigan maalam na kamay, may dakilang alay sa nagdurusa mong bayang minamahal. Ikaw na may bagwis ng pakpak na nais kagyat na lumipad sa tuktok ng langit paghanapin mo ang malambing na tinig doon sa Olimpo'y pawang nagsisikap. Ikaw na ang himig ay lalong mairog Tulad ni Pilomel na sa luha'y gamot at mabisang lunas sa dusa't himuntok ng puso at diwang sakbibi ng lungkot Ikaw, na ang diwa'y makapangyarihan matigas na bato'y mabibigyang-buhay mapagbabago mo alaalang taglay sa iyo'y nagiging walang kamatayan. Ikaw, na may diwang inibig ni Apeles sa wika inamo ni Pebong kay rikit sa isang kaputol na lonang maliit ginuhit ang ganda at kulay ng langit. Humayo ka ngayon, papagningasin mo ang alab ng iyong isip at talino maganda mong ngala'y ikalat sa mundo at ipagsigawan ang dangal ng tao. Araw na dakila ng ligaya't galak magsaya ka ngayon, mutyang Pilipinas purihin ang bayang sa iyo'y lumingap at siyang nag-akay sa mabuting palad. Back to Main Page


Different literary pieces during pre-spanish period?

One of the types of Filipino literature during the pre-Spanish period were chants. Another type of literature during the pre- Spanish period were proverbs. There were also epigrams, sayings, and riddles.


What is the ilocano medley?

Pamulinawen (Stone hearted lady) Pamulinawen Pusok imdengam man Toy umas-asug Agrayo ita sadiam. Panunotem man Dika pagintultulngan Toy agayat, agruknoy ita emmam. Issemmo diak kalipatan Ta nasudi unay a nagan, Ta uray sadin ti ayan, Disso sadino man, {Aw-awagak a di agsarday Ta naganmo nga kasam-itan} No malagipka, pusok ti mabang-aran Adu nga sabsabong, adu nga rosrosas Ti adda't ditoy, Nena, nga mabuybuyak, Ngem awan manlaeng ti sabali nga liwliwak No di la dayta sudim ken imnas. No umulogak nga mapan magmagna Dayta raniagmo, Neneng nga gapu kenka.Manang Biday (Older Sister Biday) Manang Biday, ilukatmo man Ta bentana ikalumbabam Ta kitaem toy kinayawan Ay matayakon no dinak kaasian Siasinno nga aglabaslabas Ditoy hardinko pagay-ayamak Ammon ngarud nga balasangak Sabong ni lirio, dipay nagukrad Denggem ading ta bibinenka ta inkanto diay sadi daya agalakanto't bunga't mangga ken lansones pay, adu nga kita No nababa dimo gaw-aten, no nangato dika sukdalen, no naregreg dika piduten, ngem labaslabasamto met laeng Daytoy paniok no maregregko ti makapidot ikutannanto ta nagmarka iti naganko nabordaan pay ti sinampuso Alaem dayta kutsilyo ta abriem toy barukongko tapno maipapasmo ti guram kaniak ken sentimientoNaraniag a Bulan (Shiny Moon) O naraniag a bulan Un-unnoyko't indengam Dayta naslag a silawmo Dika kad ipaidam O naraniag a bulan Sangsangitko indengam Toy nasipnget a lubongko Inka kad silawan Tapno diak mayaw-awan No inka nanglipaten Karim kaniak naumagen Samsam-itek ni patay O bulan ket aklunem Nanglaylay toy ayatkon Inka kadi palasbangem Un-unnoyko, danasem nga ikeddeng Ti ayat ti maysa nga ubing (For the love of a child) Ti ayat ti maysa nga ubing Nasamsam-it ngem hasmin Kasla sabong nga apag-ukrad Iti bulan ti Abril Ti ayat ti maysa nga lakay Aglalo no agkabaw Napait, Napait, Napait nga makasubkar Anansa a o Lelong Agsapulka iti balo A kapadpad ta ubanmo Ken dayta tuppolmo No duaduaem pay (If You Still Doubt- Serenade) No duaduaem pay laeng ti pegges ni ayat Nalawag unayen a ranggas mo kaniak Ala man biagko, sawem ti pamuspusak Tapno mabalinka a lipaten o imnas Lipatenkanton wen ngem addaakton ti tanem Ngem no itan, saanen nga mabalinen Ay, itdem ni ayat, dinak kad pagtuoken Yantangay siksika ti innak ay-ayaten. Bannatiran (Bannatiran Bird) Bannatiran, ta dutdotmo't kalilibnosan Ta panggepmo dika patuluyan Suminakan sadino aya't papanam? Sadino, bannatiran, ania nga kayo ti inka pagdissuan? Daydiay kayo nga agsabong ken ayat panawam man, Ay babawyem ton kamaudianan No ni liday ti matumpungan Ania nga sabong ti kayatmo bannatiran, Ta uray awan pilit nga inka isapulan. Ta sika ti sarming nga paganninawan Iti raniag da init ken bulan. Duayya ni Ayat (Dungdunguenkanto) (Lullaby of Love (I will love you)) Dungdunguenkanto unay unay, Indayonenkanto't sinamay Tultuluden kanto't naalumamay Pagammuanen inkanto mailibay Apaman nga inkanto makaturog Iyabbongkonto ta rupam daytoy paniok. Tapnon dinakanto kagaten ti lamok Ken maimasmonto't maturog. Annay, puso, annay, annay, Nasaem, naut-ut la unay. Itdem kaniak ta pannaranay Ta kaasiak nga maidasay. Saguday (Precious Gift) Ta nagsaway a pintasmo awan umasping No maraniagan ta lumabbaga nga pingping Nga nakaitangpakan ti kallidmo nga kasla bituen Awan ngatan ti kas kenkan Nga imparabur ti Dios nga inka kaasping Ta binukbukudam aminen nga talugading Ta uray no agmisuotka, napintaska laeng No bingiem dayta bibigmo saka umisem Agparang a dagus dayta kas marfil a ngipen Daegen met ta buok mo pangulkuloten Ket ta kidaymo kas bullalayaw iti malem No Siak ti Agayat (If I were the one to love) No siakto ti agayat Kadagita nga pintasmo Dikanto paulogen No nalamiis ti tiempo. Tay-akto nga payatam, Butaka nga pagtugawam, Ap-apakto't paniolito, Paniolito ni Lirio. No koma no mabalin Agbalinak nga singsing, Nga umay umapiring Ta ramaymo no mabalin. No koma no piniaka Burasenka nga naata, Kanenka nga naganus, Paluomennaka toy pusok. No makitak Ading Napintas a pingpingmo, Rosas nga eberlasting panangkita toy matak. ket uray no matayak Duapulo't uppat oras, No makitak isemmo, Dagus met nga agbiagak. (Chorus) No sika la koma, Maysa a kendi lemon, Iparabawka toy dilak Tuliden tultuliden. Saanka a kagaten, Saanka met alimonen, Ket ditoy rabaw dilak Abalbalayen. No siakto t'agayat Ading ta imnasmo, Saanka a palubosan No dakes ti tiempo. Tay banglo pagtugawam, Aplagak paniolito. Ken daytay pagiddaam, Abbungakto ay-ayat. Ala Kadin, inkay yawat (Please give- Christmas song) Ala kadin, inkay yawat Tay aginaldomi a pirak Ta uray sisiam a sikapat No isu't itedyo kadakam a pagayat. Dika ket saksakiten, nanangmi Ti magted tay aginaldomi Di mabayag maabrotmonto No malakoyonto daytoy baboyyo Dung-aw (Dirge) Ay ama nga nageb-ebba Dinak man kaasian aya A panawan a sisina Tay uneg balay a kasa. Pakada (Farewell) Adios, salda toy riknak. Kalapati nga naimnas. Biagko, panawanka, Sayamusom nga liwliwa Daytoy retratok ipenpenmo Ita let-ang ta barukongmo, Ta isunto't murmuraymo No sumken ta ladingitmo. Panagpakada (Farewell) Idiak siak iti Bassit nga tinagibi, Diak pay nakasubalit Ti ayatna nga nasudi Ta narigat gayam Iti anak nga lalaki, No dumtengen ti gasatna, No dumtengen ti gasatna, Dika makalisi Agpakada'kon Balay a dinakdakkelak, Ken kasta met kenka, Paraangan nga nagay-ayamak, Adios hardin O hardin a nagmulmulaak Adios Tatang ken Nanang, Adios Manong ken Manang, Inggat iti patay. Panawankan Biagko (Farewell, my Love (deathbed song, lit: I am leaving you, my life)) Itan ket umasideg ket umadani Ti ipupusayko dita arpadmo Biagko, agsingpetka. Ta no itan ket panawankan. Luluak agarubos punasem Ida. Mannamili (Potters) Taga-awaykami nga agdamdamili Naragsak ti biagmi Awan dukdukotmi Nupay aduda't manglalais kadakami Ta napanglawkam laeng nga mannamili Toy napigket nga daga Pitpipitpitenmi ammona Dangga yanmi't kankanta Takkiagmi a napigsa Kettang ken bannogmi dikam igingina Aglalo no adda ni Manong ditoy denna Sakamto sukogen Banga, dalikan, damilien Linisen, pasilengen Pitpiten a nalaing Tapno maayo, magargari kay amin Ket madardarasdanto nga lakuen Lalaki: Adingko, maluksawak Ta nabuong tay banga Babai: Maisublim pay ita tay patgek nga banga? No dimo tinippay saan a nabuong Agaluadka to ipulongka ken Nanang Lalaki: Mano, ading ti bayadna tay damili nga banga? Nangina ken nalaka, ituredko latta Babai: Nalaka, ading Dios unay ti agngina Duayya (Lullaby) Maturog, duduayya Maturogkad tay bunga Tay lalaki nga napigsa Ta inton dumakkel tay bunga, isunto aya tay mammati Tay amin nga ibagami. Ay duayya, maturog man tay binonga lalaki nga napigsa Anakka nga binonga lalaki a napigsa Ta no dumakkel ket sanggirkonto nga napigsa Ket sarukodkonto nga napigsa No kunkunak la ket tay binonga Ta bareng dumakkel ket nalaka Sikanto ti yan ti namnama No maibuston daytoy pigsa. Maturog aya ti lalaki Nga arkos bakodtot' ili Ta inton mapadakkelmi Ket mapatan-aymin lalaki Ta mapanto aya agbiahe Tay ad-adayo nga ili. Ngem ti kad ibilinko nay Ket mangalakanto kadi Tay manto kad a tamburi Ken singsingko nga diamanti Ken tay aritosko nga birilyanti Ta addanto inta pangrirriri Tay napintas nga babai. Nasudi ni Ayat (Love is grand) Nasudi unay ni ayat no dipay maumag, Katimbengna toy biag ket puon met amin da ragsak Ta na dadduma kasla awanen ti makarsaak, Kas agnanayonto laeng Ti langtona nga sibibiag. Ta no ni ayat uray kasano ti kasam-itna No gaguemna ti mangulbod ken manggulib Nalaka unay ti inna pinangliklik Ay awanen kaasi ti agayat no dina ipasnek. Gapuna nga lagipen ti pateg ni annad, Tapnon maliklikam ti sikap ni naulbod nga agayat, Ta no kas agbaybay-a ket agpaay sabali nga biag, Siaaddanto la da ragsak ken dalus nga awan pumadpad. Da mangngalap ken agsansana (The fisherman and salt makers) Ipagsanaankami Asin ti pagbiaganmi Awan ti dukdukotmi Naragsak ti biagmi, Nupay aduda't manglalalis mangbabain Ta napanglawkam la nga mangasasain. Girl: Diay sibay ti baybay Kellangami nga umuna, Danggayanmi't kankanta Taktakiagmi a napigsa, Kettang ken bannagmi dikam igingina Aglalo no adda ni Manong ditoy denna. Boy: Adingko, aganuska, Bagim ti agsansana. Girl: Wen, Manong agalistoka Agkalap ikan ken kurita, Nakaap-apal nga agpayso't pinagbiagda Nangngalap ken agsansana agbagayda. Kanta ti Ulila (Song of an orphan) Simpuonek nga irugi Tay pinagbiagmi nakakaasi Anaknak ti maysa nga pobre Nga naipalpalais ditoy ili. Ubingak nga maladaga Binilbilinnak daydi nana, Anakko agsingsingpetka Ket innakon sabali nga daga. Tarong, Kamatis, Paria (Eggplant, Tomato, Bittermelon) Iti bigbigat nga agsapa Agtatamdagkam man idiay tawa Addada tarong, kamatis, paria Nangngegko Ida nga'gsasarita Ti kunan tarong kadakuada Siak ti kaimasan kadakay a dua Ni ngarud parya simmungbat ita sika tarong napalangguadka Siak ti mangmangted-salun-atda dagiti tattao Ay aduda nangnangruna pay dagiti agbasbasa ken dagiti ubbing nga maladaga Ni kamatis, immisem laeng ay gagayyem Inkay agparbeng no siak ti mailaok iti dinengdeng no maluto naimas manen Laguerta ti Langit (Door of Heaven, Humorous song) Laguerta ti langit agkansion ni umed Agsigsigunda ni baed Agdengdengngeg met ti tuleng Aggitgitara ni pukol Agsalsala ni pigsol Adda met ni dulingnaka mulengleng laeng. Ni tangad binaonda'pan Simmukmon ti arak Nasabatna ni singkol Sinikolna diay botelia ket naburak. Kinatawaan ni gusing Kinusilapan ni gilab Adda met ni lupoy, Ta sipat la a sipat. Ni kissiw isu't kosineroda Nga'glutluto ti kanen ken sidada No madanonanen tay oras panagkissiwna Banga ken pariok, ikusaykusayna. Ilocana a Nadayag (Popular Ilocana) O Ilokana nga nadayag Sabongka man a napusaksak Liwliwadaka't marigrigat Liwliwada met aya ni ragsak Sabongka nga ap-apalan Kapatadam a balasang Dayawmo ti kapatgan Kupit a di matulawan Ilokana a napintas Taeng da singpet ken imnas Talugading adda kenka Amin a puso agrukbabda Singpetmo pagraeman da pintasmo Pagdayawandaka Ilokanaka patiennak Bagnoska nga di matulawan Kasasaad ti Kinabalasang (Condition of a young lady) Kasasaad ti kinabalasang Paset ti biag kararagsakan, No idiamon ket inka panawan Aminmonton dika masublian Adda ragsak ti makiasawa, No ni ayat kabarbarona, Ngem inton kamaudiananna Rikut ti biag pasamakenna. Ay, annadam, ti kinabalasang Ti Dana nga inka addakan, Ta no dika makapudno ken asawam Ay, di lumbes kugtaranna dayta rupam. As-asug dagiti Kararua (The complaints of the souls) O inami nga bumalay, Agriingkay nga agmurmuray Siak ita di kararua Di minatayyo nga immununa Addaak ti arubayan Nga arsadanan ti agdan Agdan nga inulogan Idi ipandak idiay simbaan. Ket idi indak impisok Di abot inkay kinotkot Luayo di agarubos Ket sangityo ti di mabubos. Ket idi indak gaburan Luayo di agarubayan, Sangityo ti di mabubusan, Ket bangkayko ti inkay gawidan. Ket idi indak panawan Kamposanto nga kalawaan, Leddaangyo ti napalaluan, Adu nga lua di agpatinggan. Ket idi inkay nakasangpet Balay nagpaiduma't ngayed Timekyo awan ti mangmangngeg No di ti adu nga saibbek. Nadanon ti ikakasiam, Idi kuan ti ibubulan, Pinagtawen di napuotan, Sa lagipyo kaniak inaw-awan Kasta la ti kasasaad Ti aglak-am adu nga rigat. Leddaang kas di malasat, Ngem ti Apo't mangted supapak. Bulan Sardam (Evening moon) Bulan sardam Pambian ti babbalasang Pagsunayan ti babaknang Baknang nga i-San Juan San Juan a i-Bamban Tontonennaka toy ayat (My love looks for you) Tontonennaka toy ayat Ayat biag daytoy kararuak Sapsapulennaka toy gasat Nga mangaklulo ken mangalasag. O DueÒa nga pagraemak, Yetnagmo't kaasim ket indengannak, Ta uray no pakatayak No isu¼t gustuem sia' namungak. Mangnamnamaak, mangnamnamaak, Ngem tinsa met rigat Nga masansan ken agdama nga kalak-amak, Ta no ngayangayek nga idaton kenka toy ayat, Diak ammo dayta kunam met nga isungbat. Ti dayaw (Honor) Ti Dayaw uray bassit unay, No ammo nga salimetmetan Dumakkel nga di agkurang No awan mangtunday Ammuen met ti pateg ni ayat Tapno malisiam ti sikap Ni naulbod nga 'gayat Gapuna, Neneng, dika agpuloko Dika agriro, dimo ipalubos, Ta dikanto mairuburob Manipud dapan inggana't tuktok. Toy datonko (My offering) No daytoy kuma ket sabong Napno't banglo agayumuom Isu¼t innak yarkos Pagdalanan ket muymuyong. No daytoy koma ket bituen Makapurar iti sileng, Burarek nga ububonen, Nga ikuentas kenka, Neneng. Ikutam man wenno saan, Toy pusok, bukodmo kukuam, Patgem man wenno ranggasam Kayawmo inggana¼t patay. Uray pay no tutuokem, Uray pay no rabrabakem, Toy pusok kukuam laeng Kayawmo inggana't tanem. Sainita (Ideal Farmer¼s wife) Nagrigat nga agpasion Panagbiag asawa't mannalon Kanayon a nasapa't bangon Lalaki mapantaltalon, Agawitto manen ti balon Agsikka pay iti bunubon No malem ket agawidton Ta daytayto man agluton. Ngem nupay kasano't rigat Adu a dukdukuten ti biag No lugarmo ti agragsak Masapul ti tumayaktak. Ipadas nga'd ti kumanta Ipadas met ti sumala Padasen met nga iparang Sainita idi kalman. Dagiti mulak (My plants) Nagmulaak ti katuday Diay tuktok diay bantay, Napan met kinaraykay Ni nadawel a kannaway. Agaluadka sika kannaway Ta uggesek dayta ramay Ta aramidek a sagaysay Sagaysay ni Lela Kikay. Nagmulaak ti tabako Diay tuktok diay puro, Napan met sinang-sangdo Ni nadawel a kabalio. Agaluadka kabalio Tuktukkolek dayta sungo, Ta 'ramidek nga suako Suakonto ni Lelongko. Agdamdamilikami (We are pot makers) Taga-San Nicolaskami nga agdamdamili Naragsak ti biagmi, awan dukdukotmi Nupay aduda a manglalais kadakami Ta napanglawkam' nga agdamdamili Tay napigket a daga Gamayenmi nga umuna Warakiwakan ti darat, Ramasen tukelen Ta tapnon agdedekketda nga nalaing Ket nalaklaka nga intay bibiren Isagana't pagbibiran Tay rigis ken danum Tay natukel a daga Teptepen nga umuna Ket itan buklen tay ngarab ti banga Pulpuligusem tapno nalinis latta. Tay nabibir a daga Nga inkam' inpamaga Pitpiten a buklen Nalaka a padakkelen Idiiden pulaan sa ibilag manen Santo gebbaen ading intan mangilin. Imdengam O Imnas (Listen, O Precious One) Imdengam, O Imnas Ta inka kad mangrikna, Kadagitoy nga un-unnoy, Toy gumawgawawa. Ammuen nga toy ayatko Nagtaud gapu kenka, Sika awan sabali Kinayawam daytoy rikna. Apay apay dayta nakem, Agmayeng, mangduadua, Wenno ipagarupmo aya nga rabrabakenka? Saan, saan, saan biagko, Punasem kad dayta duadua, Awanen ti ay-ayatek No di la siksika. Umayka ti Eskuela (Come to school, Childrens' Song) Umayka ti eskuela, tapno lumaingka Adu ti masursuro Maestra ti pangulo Tungpalem ti bagana paginbagan Ida Ta ragsak da nanangmo ken ni pay tatangmo Ti Saluyot (Saluyot Vegetable Song) Toy saluyot a nagalis Nateng dayta nga il-iliwen No sidaem, dimo ngalngalen Sul-oyen saka tilmonen Magustuan ti uray siasino Nabaknang wenno nanumo Nateng a saluyot, wen makabiag Makaited nasayaat a salun-at Ngarud intay sidaen a sansanen No sakit kayattay nag atipaen Ta langa ken bagi ti pumusaksak Saluyot, ay, makaited salun-at