answersLogoWhite

0


Best Answer

1. Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat.

1. Love God above all else.

2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan.

2. Do not worship false gods.

3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath.

3. Obseve the day of the Sabbath.

4. Galangin mo ang iyong ama at ina.

4. Respect your father and your mothers.

5. Huwag kang papatay.

5. Do not kill.

6. Huwag kang makikiapid sa Hindi mo asawa.

6. Do not commit adultery.

7. Huwag kang magnakaw.

7. Do not steal.

8. Huwag kang magbibintang at huwag kang

magsisinungaling.

8. Do not make accusations and do not lie.

9. Huwag kang magnanasa sa Hindi mo pag-aari.

9. Do not covet what is not yours.

10. Huwag kang magnanasa sa Hindi mo asawa.

10. Do not covet your neighbor's spouse.

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ano ang mga sampung utos ng diyos para sa atin?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

How do you say Ten Commandments in Filipino?

The Ten Commandments in Filipino is translated as "Sampung Utos."


Ano ang sinasabi ng ikatlong utos ng diyos?

ewan


Tagalog version of el verdadero decalogo?

Ang tunay na dekaloggo ay isang akdang pampanitikan ni Jose Rizal na nagsasaad ng mga prinsipyong dapat sundin ng mga Pilipino. Ito'y naglalaman ng mga utos at payo para sa pagsasagawa ng tamang kilos at pagpapahalaga sa kabanalan at katarungan. Itinuturing itong isa sa mga mahahalagang akda ng panitikang Pilipino.


Ano-anu ang katangian ng isang bayani?

potang Ina nagtatanong nga ako pa ung mag-sasagot...potang Ina nagtatanong nga ako pa ung mag-sasagot...


What is the meaning of this in Filipino language the love of GOD does not supersede His laws and his commandments?

Ang ibig sabihin nito sa Filipino ay hindi labis na pinahahalagahan ng pag-ibig ng Diyos ang Kanyang mga batas at mga kagustuhan. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng pagsuway sa Kanyang mga utos.


What is love of god as in the six core moral values?

1. Pagmamahal sa Diyos (love of God) - Bilang nilikha ng Diyos, marapat na Siya ay mahalin. Higit pa ditto Siya ang pinagmulan ng pag-ibig kaya sinasabing Ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang pinagmulan ng tao at Siya rin ang patutunguhan ng tao (ultimate end). 2. Pagpapahalaga sa Katotohanan (love of truth) - ang katotohanan ay maaaring tuklasin ng tao dahil sa kanyang intellect at will. Ang kanyang pag-iisip ay may kapasidad na magsuri, magmuni-muni at timbangin ang katotohanan ng bawat bagay. Ang katotohanan ay hindi nagbabago kahit magbago pa ang panahon. 3. Paggalang sa buhay (respect for life) - ang buhay ay dakilang kaloob ng Diyos sa tao. Ang paggalang ditto ay paraan ng pagpapahalaga at pagmamahal sa Diyos. Hindi maaaring isakripisyo ang buhay para lamang sa material na kagalingan. 4. Paggalang sa Kapangyarihan (respect for authority) - ang unang tatlo sa sampung utos ng Diyos ay ang patungkol sa paggalang sa kapangyarihan ng Diyos. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin kayat marapat lamang na igalang at sambahin ang Diyos. Ang pang-apat na utos ay ang paggalang sa mga magulang Sila ang paraan at tinawag na kasama sa paglikha (co-creator) ng tao sa mundo. Sila rin ang bumubuhay at nangangalaga sa kanilang mga anak kaya nararapat na sila ay igalang. Ang pinuno naman ng bayan ay iginagalang dahil sila ang namumuno ng kaayusan at kabutihan ng lahat. 5. Paggalang sa Sekswalidad (respect for human sexuality) - ang pagiging mabuting babae at mabuting lalaki ay sukatan ng mabuting pagkatao. Walang kahihinatnan ang dunong at yaman kung walang paggalang sa iyong sekswalidad at sekswalidad ng iba. Ang pagiging marangal ng tao ay nababatay kung paano ka kumilos ayon sa iyong kasarian. 6. Wastong Pamamahala ng mga Materyal na Bagay (responsible dominion over material things) - naunang likhanin ng Diyos ang lahat ng bagay, may buhay o wala kaysa sa tao. Kayat ang tao ang siyang ginawang tagapangasiwa (steward) ng mga ito. Ang tao ay lilipas sa mundong ito ngunit mananatili ang mga bagay na ito sa mundo.


Who really killed Andres Bonifacio?

Utos ng kataas tasan pangulo aguinaldo masyado mapusok c bonifacio kya nahtulan cya ng kmatayan itoy d lng isang tao ang nag disiyon kundi pang kalahatang layunin para sa ikakabuti at para magampanan natin ang totong kalayaan sa mga dayuhan


Who kill Andres bonifacio?

Utos ng kataas tasan pangulo aguinaldo masyado mapusok c bonifacio kya nahtulan cya ng kmatayan itoy d lng isang tao ang nag disiyon kundi pang kalahatang layunin para sa ikakabuti at para magampanan natin ang totong kalayaan sa mga dayuhan


What is commandant sa Tagalog?

Commandant in Tagalog: komandante; taga pag-utos


How many mosqi utos would it take to drain the body of blood?

123,214ml


What is the tagalog word for bossy?

The Tagalog word for "bossy" is "mapag-utos" or "mapilit."


Isang sanaysay tunkol sa kahirapan?

kawalan ng sapat na hanapbuhay para sa mga tao at kawalan na rin ng tiyaga ng mga tao para maghanap ng trabaho..