answersLogoWhite

0


Best Answer

asniohfdhfmksavf

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: 10 pook na pampubliko na dapat pangalagaan?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Top 10 na pook pampubliko na dapat natin pangalagaan?

ang mga pook pampubliko na dapat nating pangalagaan ay ang mga parke,paaralan at marami pang iba


When was Michael Pook born?

Michael Pook was born on 1985-10-22.


Artikulo III Katipunan ng mga karapatan seksyon 1-22?

SEKSYON 1. Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, or ariarian ang sino mang Tao nang Hindi kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sino mang Tao ng pantay na pangangalaga ng batas.SEKSYON 2. Ang karapatan ng mga taong-bayan na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay, papeles, at mga bagay-bagay laban sa Hindi makatwirang paghahalughog at pagsamsam sa ano mang layunin ay Hindi dapat labagin, at Hindi dapat maglagda ng warrant sa paghalughog o warrant sa pagdakip maliban kung may malinaw na dahilan na personal na pagpapasyahan ng hukom matapos masiyasat ang mayhabla at ang mga testigong maihaharap niya sa ilalim ng panunumpa o patotoo, at tiyakang tinutukoy ang lugar na hahalughugin, at mga taong darakpin o mga bagay na sasamsamin.SEKSYON 3. (1) Hindi dapat labagin ang pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya maliban sa legal na utos ng hukuman, o kapag hinihingi ang naiibang kaligtasan o kaayusan ng bayan ayon sa itinakda ng batas.(2) Hindi dapat tanggapin para sa ano mang layunin sa alin mang hakbangin sa paglilitis ang ano mang ebidensya na nakuha nang labag dito o sa sinusundang seksyon.SEKSYON 4. Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, o ng pamamahayagan, o sa karapatan ng mga taong-bayan na mapayabang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan.SEKSYON 5. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba nang walang pagtatangi o pamimili. Hindi dapat kailanganin ang pagsusulit pangrelihiyon sa pagsasagamit ng karapatang sibil o pampulitika.SEKSYON 6. Hindi dapat bawalan ang kalayaan sa paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa saklaw ng mga katakdaang itinatadhana ng batas maliban sa legal na utos ng hukuman. Ni Hindi dapat bawalan ang karapatan sa paglalakbay maliban kun gpara sa kapakanan ng kapanatagan ng bansa, kaligtasang pambayan, o kalusugang pambayan ayon sa maaaring itadhana ng batas.SEKSYON 7. Dapat kilalanin ang karapatan ng taong-bayan na mapagbatiran hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa tanan. Ang kaalaman sa mga opisyal na rekord, at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon, o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng mga katakdaang maaaring itadhana ng batas.SEKSYON 8. Hindi dapat hadlangan ang karapatan ng mga taong-bayan kabilang ang mga naglilingkod sa publiko at pribadong sektor na magtatag ng mga asosasyon, mga unyon, o mga kapisanan sa mga layuning Hindi lalabag sa batas.SEKSYON 9. Ang mga pribadong ariarian ay Hindi dapat kunin ukol sa gamit pambayan nang walang wastong kabayaran.SEKSYON 10. Hindi dapat magpatibay ng batas na sisira sa pananagutan ng mga kontrata.SEKSYON 11. Hindi dapat ipagkait sa sino mang Tao ang malayang pagdulog sa mga hukuman at sa mga kalupunang mala-panghukuman at sa sat na tulong pambatas nang dahil sa karalitaan.SEKSYON 12. (1) Ang sino mang Tao na sinisiyasat dahil sa paglabag ay dapat magkaroon ng karapatang mapatalastasan ng kaniyang karapatang magsawalang-kibo at magkaroon ng abogadong may sapat na kakayahan at malaya na lalong kanais-nais kung siya ang maypili. Kung Hindi niya makakayanan ang paglilingkod ng abogado, kinakailangang pagkalooban siya ng isa. Hindi maiuurong ang mga karapatang ito maliban kung nakasulat at sa harap ng abogado.(2) Hindi siya dapat gamitan ng labis na pagpapahirap, pwersa, dahas, pananakot, pagbabanta, o ano mang paraaan na pipinsala sa kanyang malayang pagpapasya. Ipinagbabawal ang mga lihim kulungan, solitaryo, ingkomunikado, o iba pang katulad ng anyo ng detensyon.(3) Hindi dapat tanggaping ebidensya laban sa kanya ang ano mang pagtatapat o pag-amin na nakuha nang labag sa seksyong ito o sa seksyong labing-pito.(4) Dapat magtadhana ang batas ng mga kaparusahang penal at sibil sa mga paglabag sa seksyong ito at gayon din ng bayad-pinsala at rehabilitasyon sa mga biktima ng labis na mga paghihirap o katulad ng mga nakagawian, at sa kanilang mga pamilya.SEKSYON 13. Ang lahat ng mga Tao, maliban sa mga nahahabla sa mga paglabag na pinarurusahan ng reclusion perpetua kapag matibay ang ebidensya ng pagkakasala, bago mahatulan, ay dapat mapyansahan ng sapat ng pyador, o maaaring palayain sa bisa ng panagot ayon sa maaaring itadhana ng batas. Hindi dapat bawalan ang karapatan sa pyansa kahit na suspendido ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Hindi dapat kailanganin ang malabis na pyansa.SEKSYON 14. (1) Hindi dapat papanagutin sa pagkakasalang kriminal ang sino mang Tao nang Hindi kaparaanan ng batas.(2) Sa lahat ng mga pag-uusig kriminal, ang nasasakdal ay dapat ituring na walang sala hangga't Hindi napapatunayan ang naiiba, at dapat magtamasa ng karapatang magmatwid sa pamamagitan ng sarili at ng abogado, mapatalastasan ng uri at dahilan ng sakdal laban sa kanya, magkaroon ng mabilis, walang kinikilingan, at hayagan paglitis, makaharap ang mga testigo, magkaroon ng sapilitang kaparaanan upang matiyak ang pagharap ng mga testigo sa paglilitaw ng ebidensyang para sa kanyang kapakanan. Gayon man, matapos mabasa ang sakdal, maaring ituloy ang paglilitis kahit wala ang nasasakdal sa pasubaling marapat na napatalastasan siya at di makatwiran ang kanyang kabiguang humarap.SEKSYON 15. Hindi dapat suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus, maliban kung may pananalakay o paghihimagsik, kapag kinakailangan ng kaligtasan pambayan.SEKSYON 16. Dapat magkaroon ang lahat ng mga Tao ng karapatan sa madaliang paglutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga kalupunang panghukuman, mala-panghukuman, o pampangasiwaan.SEKSYON 17. Hindi dapat pilitin ang isang Tao na tumestigo laban sa kanyang sarili.SEKSYON 18. (1) Hindi dapat detenihin ang sino mang Tao dahil lamang sa kanyang paniniwala at hangaring pampulitika.(2) Hindi dapat pairalin ang ano mang anyo ng sapilitang paglilingkod, maliban kung kaparusahang pataw ng hatol ng pagkakasala.SEKSYON 19. (1) Hindi dapat ipataw ang malabis na multa, ni ilapat ang malupit, imbi o di-makataong parusa, o ang parusang kamatayan, matangi kung magtadhana ang Kongreso ng parusang kamatayan sa mga kadahilanang bunsod ng mga buktot ng krimen. Dapat ibaba sa reclusion perpetua ang naipataw nang parusang kamatayan.(2) Dapat lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap na pisikal, sikolohikal, o imbing pagpaparusa sa sino mang bilanggo o detenido o ang paggamit ng mga kaluwagang penal na di-makatao.SEKSYON 20. Hindi dapat ibilanggo ang isang Tao nang dahil sa pagkakautang o Hindi pagbabayad ng sedula.SEKSYON 21. Hindi dapat na ang isang Tao ay makalawang masapanganib ng kaparusahan sa iisang paglabag. Kung pinarurusahan ng batas at ng ordinansa ang isang kagagawan, ang pagkaparusa o pakaabswelto sa ilalim ng alin man dito ay magiging hadlang sa iba pang pag-uusig sa gayon ding kagagawan.SEKSYON 22. Hindi dapat magpatibay ng batas ex post factoo bill of attainder.by marygold


Paano gamitin ang calendar method para malaman kung kailan fertile at pwede mabuntis?

1. markahan ang unang araw ng dalaw (regla)2. bilang ng 10 araw mula dito, ang ika-10 ang syang unang araw na fertile.3. bilang ng 8 araw. sa loob ng 8 na araw na ito fertile ang babae4. bilang uli ng 10 araw after ng fertile period. Dito dapat magkakaroon na uli ng dalaw ang babae.halimbawa: 1st day ng dalaw e Jan 1.Jan 1 - 10 - "safe"Jan 11 - 18 - FertileJan 19 - 28 - "safe"kung mapapansin ang safe ay nakapaloob sa " ", ito ay sa dahilang hinde lahat ng babae ay 28 days ang menstrual cycle o kaya ay irregular. kung ganito ang kundisyon dapat mag-adjust din sa "safe zone"


Ibat ibang karapatan ng manggagawa?

Answersa lipunan dahil sa dakilang ginawa.10. Karapatan ng isang manggagawa na magpahinga.9. Karapatan ng isang manggagawa na makilala sa sariling paggawa.8. Karapatan ng isang manggagawa na makilala sa maayus na gawain.7. Karapatan ng isang manggagawa na mabigyan ng puri.6. Karapatan ng isang manggagawa na mabigyan ng dangal.5. Karapatan ng isang manggagawa na mabigyan ng kasarinlan sa paggawa.4. Karapatan ng isang manggagawa na magkaroon ng isang maayos na pakakilala3. Karapatan ng isang manggagawa na magkaroon ng magbuting pagkilala2. Karapatan ng isang manggagawa na sang-ayunan ang isang magandang plano niya.1. Karapatan ng isang manggagawa na magkaroon ng kagila-gilalas na pagtangap


What is 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000?

its 10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10


What is 10 to the 23 power?

100,000,000,000,000,000,000,000 a.k.a. 10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10 or 100 sextillion


How do you read 10 to the power of 18?

1018 or 10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10


How do you write out 10 to the 23rd power?

Expressed numerically, 1023 = 100000000000000000000000 or 10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10


Pook rural at pook urban?

1) If a barangay has a population size of 5,000 or more, then a barangay is considered urban, or(2) If a barangay has at least one establishment with a minimum of 100 employees, a barangay is considered urban, or(3) If a barangay has 5 or more establishments with a minimum of 10 employees, and 5 or more facilities within the two-kilometer radius from the barangay hall, then a barangay is considered urban.BE IT RESOLVED FURTHER that:1. All barangays in the National Capital Region be automatically classified as urban;2. All highly urbanized cities be subjected to the urban-rural criteria in order to determine its urban-rural classification;3. The NSO adopt the recommended definition starting in the 2005 Census of Population (PopCen); 4. The NSO conduct parallel runs for generation of data on urban population using the old and new definitions in the 2005 PopCen; and5. The NSO and NSCB spearhead the conduct of an advocacy campaign to inform users on the new definition of urban barangays.source:http://www.nscb.gov.ph/resolutions/2003/9.asp


What is ten to the 17th power?

The answer would be 100,000,000,000,000,000 or 10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10 (17 factors of 10)


How many male and female clown fish live together?

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10