answersLogoWhite

0


Best Answer

Kinagisnang Balon

Inumpisahan ang kwento sa paglalarawan kung gaano kahalaga ang balon sa

Tibag" ito ang lugar kung saan nakatira si Narciso at ang kanyan pamilya ".

Kung kailan ba ito ginawa, at mga sari-saring kwentong bumabalot sa balon.

Dito nagkakilala ang kanyang ama na si Tandang Owenyo at ang kanyang ina

na si Nana Pisyang, si Tandang Owenyo ay taga-igib ng tubig na mana niya sa

kanyang ama na si Ba Meroy at si Nana Pisyang naman ay labandera na

namana niya pa sa kanyang ina na si Da Felisa. Ang kanilang anak na si Enyang

ay tumutulong sa kanyang ina na si Nana Pisyang sa paglalaba't paghaatid ng

mga damit, at si Narciso naman ay ang anak ng mag-asawang naghihimagsik

dahil ayaw nitong maging katulad ng kanyang ama n agwador lamang.

Si Narciso o si Narsing "tawag sa kanya ng mga tao" ay nakapagtapos ng

haiskul dahil na nga sa kahirapan Hindi na ito nakapagpatuloy pa hanggang sa

kolehiyo, masipag pagdating sa pag-aaral, palaging may dalang libro at sa

library pa ng bayan nagbabasa't humihiram ng libro. Labis itong naghihimagsik

dahil ayaw niyang pumasan ng pingga, kung magiigib man siya ay walang

gamit ng pingga tanging bitbit lang ng kanyang dalawang kamay ang balde.

Isang araw binigyan siya ng kanyang ina ng konting babaunin, ito ay ang

naipon sa paglalaba't pinagbilhan ng ilang upo't talagang inilalaan nila para sa

susunod na pasukan ng mga nakaabata iya pangkapatid. Nakituloy siya sa isang

tiyahin niya sa Tundo, sa Velasquez. Sa araw ay naglalakad siya upang

makahanap ng kahit na anong mapasukan wag lang ang pag-aagwador, sa

paghahanap ng mapapasukan ay nakaranas na din siya ng gutom pero tiniis niya

ito, sinubukan na rin niya sa mga kompanya at mga paggawaan ngunit parating may nakasabit na " No Vacancy at Walang Bakante ". Hindi lamang siya ang

nabibigo sa paghahanap ng trabaho may madalas pa siyang makasabay na tapos

ng edukasyon at komers at kahit may mga dala itong papel na may pirma ng

mga senador o kongresman ay pareho din walang mahanap na pwedeng

mapasukan. Napadaan siya sa isang malaking gulayan ng intsik, kinausap niya

ito ng nakitang nagpapasan ng dalawang ng tubig na tabla at dito siya

nagtrabaho ng araw na iyon. Kinabukasan ng hapon ay nagpaalam siya sa

kanyang tiyahin na NASA Velasquez, sumakay siya ng truck pauwi sa kanilang

bayan sa lalawigan. Magtatakip silim na siya ng dumating sa Tibag ang

sumunod sa kanyang si Enyang ay tahimik na naghain ng hapunan, habang

sila'y kumakain nararamdaman ni Narsing na naghihintay ang ama't ina niya sa

kanyang pagsasalaysay tungkol sa paghahanap trabaho sa Maynila ngunit ano

naman ang maibabalita niyang Hindi pa nila alam kung gaano kahirap

maghanap ng trabaho sa Maynila. Noong gabing iyon nagkasagutan sila ng

kanyang ama, iminungkahi ng kanyang ama na ibig naman niyang maghanap

buhay subukan nalang niya ang umigib, ngunit Hindi nakapagpiigil si Narsing at

malakas at pahingal na sagot "Ano ba kayo!, Gusto niyo pati ako maging

agwador " pagkatapos ay ang kanyang ina ay napatakbo at tanong ng tanong

kung ano ba ang nangyari dahil minumura ito ng kanyang ama, pinagsasampal

siya ng kanyang ama at itinaas niya ang kanyang kamay upang sanggahin ang

isa pang sampal at nakita niya ang nagliliyab na mata ng kanyang ama,

sumisigaw ang kanyang ina habang umiiyak yakap siyang mahigpit ng kanyang

ina. Pagkatapos ng mga nangyari ay kung ano-anong balita ang kumakalat sa

Tibag, isang linggo pagkatapos ng pagsasagutan nilang mag ama ay nadisgrasya

sa balon ang Tandang Owenyo, ang dibdib nito ay pumalo sa nakatayong balde

at ito'y napilayan at nabalingat naman ang isang siko niya sabi ng marami ay

nahilo ang matanda ang iba nama'y wala raw sa isip niya ang ginagawa.

Kinabukasan Hindi niya inaasahang mangyari na Hindi siya kinantyawan at

pinagtawanan , nalapnos ang kanyang balikat at magdamag na nanakit ang

kanyang buto pagakyat panaog sa mga hagdang matatarik sa pagsalin at

pabuhat ng tubig. Habang siya ay nakahiga sa sahig ay naisip niyang taniman

ng taniman ang bakuran nilang ngayo'y Hindi na kanila't inuupahan na lamang,

maaga pa ay bumaba na si Narsing at muling nagigib ng tubig habang mahapdi

pa ang kanyang balikat, ng hapon na iyon habang naghihintay si Narsing sa

kanyang turno sa balon ay nagbibiruan ang mga dalaga't kabinataan sa paligid ng balon may tumatawang nagsabing binyagan ang kanilang bagong agwador " Binyagan si Narsing " at may nangahas na nagsaboy ng tubig

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Who have a copy of this story Kinagisnang balon ni Andres cristobal?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Who has a story by Andres bonifacio?

See website: Andres Bonifacio


Kindly send you the story of Andres Bonifacio?

i was asking if u could send me a copy of the story of Andres bonifacio, a national hero in the Philippines?


What has the author Katharine Andres written?

Katharine Andres has written: 'Fish story' -- subject(s): Fiction, Fishes, Humorous stories, Wishes


What is the summary of the quarrel by Andres cristobal?

"The Quarrel" by Andrés Cristóbal is a short story that explores the themes of pride and forgiveness. It follows two friends who get into a heated argument over a trivial matter, leading to a long-standing grudge between them. Eventually, they realize the pettiness of their quarrel and reconcile, learning the importance of forgiveness and humility in maintaining relationships.


Do you approve of Pablo's final decision to join Andres in the story of rice by Manuel Arguilla?

Yes, Pablo's decision to join Andres in the story "Rice" by Manuel Arguilla can be justified because it demonstrates his loyalty to his friend and a willingness to face the challenges together. This decision reflects the theme of camaraderie and solidarity in the face of adversity present in the story.


Story of Andres bonifacio in tagalog?

Si Andres Bonifacio ay isang lider ng rebolusyon laban sa kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Itinatag niya ang Katipunan, isang samahang nagtataguyod ng kalayaan at kasarinlan ng bansa. Pinatunayan ni Bonifacio ang kanyang pagiging bayani sa pamamagitan ng kanyang tapang at dedikasyon sa paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas.


Who is the seducer of the story midsummer by manuel argilla?

In the story "Midsummer" by Manuel Arguilla, the seducer is a young man named Andres, who tries to win over a girl named Esther through charm and persuasion. He is found to be manipulative and deceitful in his pursuit of Esther.


What is the summary of the transfer by bienvenido Santos?

"The Transfer" by Bienvenido Santos tells the story of a Filipino man named Andres who grapples with feelings of disconnection and alienation as he navigates life in America. The narrative explores themes of longing for home, cultural adaptation, and personal identity as Andres struggles to find his sense of belonging in a foreign land. Ultimately, the story underscores the profound impact of displacement and the complexities of the immigrant experience.


What actors and actresses appeared in The Slaughterhouse Story - 2010?

The cast of The Slaughterhouse Story - 2010 includes: Hugo Calero as Andres Carina Gregorio as Estella Paola Morrongiello as Candela German Nande as Roberto Paola Poucel as Leticia Demian Sabini as Christian Raimonda Skeryte as Ingrid Emanuel Sylvano as Sebastian


Who are the characters of the story in SUNSET BY PAZ LATORENA?

"Sunset" by Paz Latorena is a short story about a man named Andres who works as a servant in a rich household. The other characters are Senora Lola, a wealthy widow, and her daughter, Maria. These characters form the central relationships in the story and explore themes of social class and human connections.


What is the summary of the moral lesson of Andres bonifacio?

The moral lesson of Andres Bonifacio's life centers on the pursuit of freedom, equality, and justice for all. He demonstrated courage, selflessness, and dedication in fighting for the rights and independence of his people against oppressive forces. Bonifacio's story teaches us the importance of standing up for what is right, even in the face of adversity.


Is a historical story a real story?

No. A historical story is a fictional story with facts about whatever your story is about.