answersLogoWhite

0


Best Answer

KatárunganAng salitáng ugát ng katárungan ay tarong na may kahulugáng tuwídsa wikang Cebuano (o tarung sa Hiligaynon; katwiran). Ang ibig sabihin ng katarong ay mabaít o may mabuting asal. Mayroón ding taróng sa Tagalog ngunit ang ibig sabihin nitó ay unawà. Bihirang ginagamit itó at malayu-layò na ang kahulugán nitó sa kahulugán ng katárungan.

Ang tatlóng salitáng itó ay magagandáng halimbawà ng ginawang pagpapaunlád ng isáng wikà dahil bagama't nápansín ni Daluz na may pagkukulang ang wikang pambansá, hindî siyá agád-agád humanap ng bagong salitâ sa isáng wikang banyagà. Sa halíp, binalingan muna niyá ang isáng wikang kapatíd ng Tagalog: ang wikang Cebuano o Sugbuhanon. Humanap din siyá ng mga salitâ sa ináng wikà ng lahát ng wikà sa Filipinas, ang Maláy.

Mayroón ding mga salitáng sadyáng hinirám mulâ sa ibá pang mga wikà sa Filipinas na hindî naipasok sa pang-araw-araw na wikà ng madláng tao.

User Avatar

Wiki User

13y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

11y ago

loko kayo ang layo ng mga sagot n binibigay nio////////////////////////////

hahaha eto sa inyo para kwits n hahaha..........

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Anu ang salitang ugat ng katarungan?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp