answersLogoWhite

0


Best Answer

Tinuturuan ang mga bata ng kanilang mga magulang sa sarili nilang mga bahay o kung minsan sa bahay ng tagapagturo. Tinuturuan silang magsulat, magbasa, at magbilang. Bukod dito, sinasanay ang mga lalaki na maging mandirigma at matuto ng ibat- ibang

hanapbuhay tulad ng pangangaso,pangingisda, pagmmina, at pagpapanday.

Sa mga tahanan, ang mga ina ang nagtuturo sa mga anak na babae ng gawaing bahay tulad ng pagluluto at pananahi. ito ay paghahanda sa kanila sa pagiging mabuting asawa

at ina kapag sila ay nag-asawa.

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2010-07-01 11:36:21
This answer is:
User Avatar
Study guides

Algebra

20 cards

A polynomial of degree zero is a constant term

The grouping method of factoring can still be used when only some of the terms share a common factor A True B False

The sum or difference of p and q is the of the x-term in the trinomial

A number a power of a variable or a product of the two is a monomial while a polynomial is the of monomials

โžก๏ธ
See all cards
3.75
โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…
1220 Reviews

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Paano ang sistema ng edukasyon ng mga unang Filipino?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
People also asked